Produkter Tjenester Meny

Miljø og materialvalg

Ev4 er et lavenergisk og arealeffektivt næringsbygg med en miljøprofil som byggets leietakere kan profilere seg med. Bygget er konstruert til lav energi som relaterer seg til at selve bygningen har bedre isolasjon, bedre bygningskomponenter som vinduer og dører, god varmegjenvinning på ventilasjon og minimale luftlekkasjer gjennom bygningskroppen.

Ventilasjonsanlegg med behovsstyring sikrer god, frisk luft hele året uten at mye varme går tapt. I tillegg vil E4 ha aktive energisystemer som moderne varmepumper som ytterligere bidrar til et lavt energiforbruk og lave driftskostnader for byggets leietakere.

Materialvalg

Det velges materialer med lite vedlikehold og lang levetid. Materialer må være miljødeklarerte og tilrettelagt for formålet.

Energi

Installasjon av varmepumpe og solenergi. Stor fokus på energismarte system. Lite energikrevende bygg, Idrettshall har ingen yttervegger.

Avfall

Felles avfallsstasjon på området med kildesortering.

Transport

Det er gode muligheter til offentlig transport som buss og tog. Gangavstand til sentrum og skoler. Godt tilrettelagt for både gående og syklende med nye fortau på hele området.

Naturinngrep

Landskapsarkitekt har tilpasset utomhusplanen iht nabobygg og egen virksomhet. Byggestart grunnarbeider 2019.